Đọc sách cùng trung tâm

Dự thảo Luật phòng, chống ma tuý xử lý tội phạm quyết liệt hơn

Bộ Công an đang xây dựng Dự thảo (lần 3) Luật Phòng, chống ma tuý báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Luật. 

Theo dự thảo Luật, cá nhân và gia đình có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; quản lý, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tội phạm và tệ nạn ma túy; hợp tác với cơ quan chức năng đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; cung cấp kịp thời những thông tin về tội phạm và tệ nạn ma túy cho cơ quan Công an hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tham gia xóa bỏ cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng, chống ma túy trong Nhân dân; vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy và thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy”. 

Phòng ngừa, ngăn chặn người của tổ chức mình và mọi công dân vi phạm pháp luật về ma túy. Phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền để vận động cai nghiện ma túy, điều trị nghiện bằng thuốc thay thế; tham gia cảm hóa, giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng... 

Công an Sơn La bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý tháng 7/2020.

Nhà trường và các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia tội phạm và tệ nạn ma túy; phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy; phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Người nước ngoài nghiện ma túy phải đăng ký hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện bằng thuốc thay thế và trả phí theo quy định; nếu không đăng ký cai nghiện ma túy hoặc không tham gia điều trị nghiện bằng thuốc thay thế hoặc trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện, điều trị nghiện bằng thuốc thay thế mà có hành vi vi phạm pháp luật hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thì áp dụng hình thức trục xuất khỏi Việt Nam theo pháp luật xử lý vi phạm hành chính. 

Người Việt Nam bị nước ngoài trục xuất về Việt Nam do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy khi về nước phải tiến hành xác định tình trạng nghiện ma túy; nếu người đó được cơ quan Y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy thì áp dụng các quy định về cai nghiện ma túy.

Cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức phòng, chống ma túy ở cơ quan, đơn vị mình; phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động thuộc quyền quản lý và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia tội phạm và tệ nạn ma túy; tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động; cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, Nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Dự thảo Luật cũng quy định chính sách đối với người tham gia phòng, chống ma túy. Theo đó, cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy được Nhà nước bảo vệ và giữ bí mật. 

Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích trong đấu tranh phòng, chống ma tuý, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức do tham gia phòng, chống ma túy mà bị thiệt hại về tài sản thì được Nhà nước đền bù. Trường hợp cá nhân bị thương tích, tổn hại về sức khỏe hoặc bị thiệt hại về tính mạng thì bản thân hoặc gia đình được hưởng chế độ, chính sách đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

Dự thảo Luật quy định, cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc CAND là nòng cốt, chủ trì thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. 

Yêu cầu cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan, phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, tình hình tài chính và tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khi có căn cứ cho rằng có hành vi phạm pháp luật liên quan đến ma tuý. 

Yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động bưu chính, dịch vụ chuyển phát mở bưu kiện, bưu phẩm, hàng hóa để kiểm tra khi có căn cứ cho rằng trong bưu kiện, bưu phẩm, hàng hóa đó có chứa chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất. Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố giác, người làm chứng và người bị hại trong các vụ án về ma túy. Phối hợp với cơ quan chức năng chống tội phạm ma túy của các nước và các tổ chức chống tội phạm ma túy quốc tế để trao đổi thông tin và tiến hành điều tra các vụ án liên quan đến tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an, các cơ quan hữu quan khác thực hiện và áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy tại khu vực hoặc địa bàn quản lý, kiểm soát.

Dự thảo Luật quy định, chỉ cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện do Chính phủ quy định và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép mới được phép nhập khẩu, xuất khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất. 

Mọi trường hợp vận chuyển các chất, thuốc vào, ra hoặc qua lãnh thổ Việt Nam mà không có giấy phép hoặc không tuân thủ các quy định khác của pháp luật Việt Nam về vận chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh đều bị coi là vận chuyển trái phép.

Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin về tội phạm ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Tổ chức lực lượng điều tra các tội phạm về ma túy, hướng dẫn các cơ quan khác tiến hành điều tra ban đầu các tội phạm này theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức công tác giám định chất ma túy và tiền chất; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, quản lý thông tin về các tội phạm về ma túy, thực hiện thống kê Nhà nước về phòng, chống ma túy; giám sát, quản lý, lập hồ sơ theo dõi người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; phối hợp với cơ quan Y tế trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy; thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm về ma túy...

Dự thảo Luật quy định rõ, người nào sử dụng tài sản, phương tiện của mình để chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động trái phép về ma tuý; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về phòng, chống ma tuý; cản trở, chống đối, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người tố giác, người làm chứng, người bị hại, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm các quy định của Luật phòng, chống ma tuý thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy định của Luật này trong khi thi hành nhiệm vụ về phòng, chống ma tuý thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng (CAND)

 

Nhận diện một số dạng ma túy mới xuất hiện tại Hà Nội

Trong 6 tháng đầu năm 2020, qua công tác giám định kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội đã phát hiện một số chất ma túy mới trên địa bàn Thủ đô. Đó là chất ma túy có tên định danh là: "5F-MDMB-PICA"; chất này vừa được bổ sung vào danh mục các chất ma túy, số thứ tự 145, danh mục 2, Nghị định 60/NĐ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ. 

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng nắm được thông tin về Nguyễn Văn Khánh, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội sử dụng dạng ma túy này dưới dạng điếu thuốc có đầu lọc viền kẻ màu vàng, bị sốc phải cấp cứu tại Bệnh viện Đan Phượng. 

Qua khai thác, Khánh khai đã mua của Nguyễn Thị H (người cùng huyện) 29 điếu thuốc đầu lọc đựng trong 5 hộp, ngoài vỏ có ghi dòng chữ Dominix. 

Ngày 6/6/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng đã trưng cầu giám định,  xác định: Thảo mộc khô dạng sợi màu vàng bên trong 29 điếu thuốc đầu lọc là dạng ma túy 5F-MDMB-PICA, thuộc nhóm cần sa tổng hợp được tẩm vào các mẫu thảo mộc, thực vật khô... có tác dụng gây ảo giác mạnh hơn cần sa tự nhiên gấp nhiều lần.

Hơn 300g nấm khô do Nguyễn Trần Tuấn Phương trồng bị thu giữ

Đáng chú ý trong số ma túy dạng mới vừa bị phát hiện, có loại ma túy dạng nấm, nhìn cảm quan như nấm ăn bình thường. Ngày 7/6/2020, sau khi phát hiện Nguyễn Trần Tuấn Phương, sinh viên năm thứ nhất ngành công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội, có hành vi tự trồng và rao bán trên mạng, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã thu giữ số "nấm thức thần" này để gửi trưng cầu giám định tìm chất ma túy trong các cây nấm khô do Phương trồng.

Qua giám định kết luận cây nấm khô có chất ma túy loại Psilocine. Đây là dạng ma túy đã có trong danh mục các chất ma túy của Chính phủ qui định. Khi sử dụng sẽ gây ảo giác, ảo thanh, lạm dụng chất này dẫn đến hoang tưởng, hoảng sợ và lo lắng thường xuyên, tình trạng biểu hiện như bệnh nhân tâm thần phân liệt.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/6/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn cũng đã gửi mẫu trưng cầu giám định  đối với loại bột màu trắng thu được của một đối tượng người nước ngoài.

 Qua giám định xác định đây là ma túy có tên gọi N-Ethylhexedrone. Sử dụng loại ma túy này sẽ gây ảo giác thị giác, giảm mức độ ý thức, nhịp tim nhanh, tăng huyết áp, tăng thân nhiệt, rung giật nhãn cầu rối loạn cảm xúc. Chất ma túy này cũng vừa được bổ sung vào danh mục các chất ma túy, số thứ tự 416, danh mục 2, Nghị định 60/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Ngoài ra, qua công tác giám định số tang vật do Cơ quan CSĐT các cấp thuộc Công an TP Hà Nội chuyển đến, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội đã phát hiện một số mẫu tang vật có chứa chất có tính năng, tác dụng như chất ma túy, nhưng chưa có trong danh mục các chất ma túy tại Việt Nam như: 3-MMC, 2-FMA, 4-HO-MIPT, 2/3-FEA.

Như vậy, tội phạm ma túy ngày một tinh vi, biến tượng các loại ma túy dưới hình thức khác nhau để che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng. Vì vậy, việc nắm bắt các loại ma túy mới, để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn là công việc thường xuyên của công an các cấp, nhất là lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy. Qua đó, cũng là kiến thức cần thiết để người dân nâng cao cảnh giác trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày.

Đào Minh Khoa (CAND)

 

Đấu tranh với tội phạm tiền chất, ma túy tổng hợp

Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an nhận định, cùng với xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa và hội nhập quốc tế, hoạt động tội phạm ma túy đã và đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ sản xuất, sử dụng heroin sang ma túy tổng hợp và mở rộng tầm ảnh hướng, gây ra những hậu quả tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội của các quốc gia trên thế giới. 

Công khai bán cần sa trên mạng xã hội

Theo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, ma túy tổng hợp (MTTH) được sản xuất, mua bán và vận chuyển từ các khu vực trung tâm sản xuất đi các nước trên thế giới qua đường bộ, đường hàng không, đường biển và bưu điện với thủ đoạn ngày càng tinh vi và quy mô lớn. 

Từ tháng 12 đến nay, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng, đơn vị chức năng đã xác lập và đấu tranh thành công 6 chuyên án, 4 vụ án, bắt giữ 33 đối tượng. Thu giữ 33 bánh heroin; 511gram heroin; 37 bánh chứa cần sa; 1.540gram cần sa; 44,1kg MTTH các loại; 45.600 viên MTTH; 4 khẩu súng, 82 viên đạn. 

Các đối tượng trong đường dây ma túy bị bắt tại TP Hải Phòng.

Điển hình, ngày 23/12/2019, Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tiền chất, MTTH và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy (Phòng 5, Cục CSĐT tội phạm về ma túy) phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội triệt phá điểm mua bán trái phép bánh có chứa cần sa trên mạng Internet tại TP Hà Nội, bắt giữ 2 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 37 bánh chứa cần sa; 1.540 gram cần sa; 2 cối xay nhỏ cắt cần sa; 1 cân điện tử và nhiều đồ vật, dụng cụ để làm bánh chứa cần sa. 

Ngày 23/2, tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Phòng 5 phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng phá chuyên án, bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ, 18,3kg MTTH (trong đó, 16kg dạng Methamphetamine, 2kg Ketamine); 6.000 viên MTTH, 2 bánh heroin, 2 súng ngắn… 

Ngày 9/4, tại TP Hồ Chí Minh, Phòng 5 phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh phá chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng; thu giữ hơn 11,1kg MTTH dạng đá, 1.400 viên MTTH, 1 súng ngắn…

Ngày 27/5, tại quận Long Biên, Hà Nội, Phòng 5 phối hợp với các đơn vị chức năng, Công an quận Long Biên bắt quả tang 5 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 2,2kg MTTH dạng đá, 15.200 viên MTTH dạng hồng phiến. 

Ngày 29/5, tại huyện An Lão, TP Hải Phòng, Phòng 5 phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an TP Hải Phòng bắt quả tang đối tượng Bùi Đăng Tài (SN 1992, trú tỉnh Hải Dương) và Phùng Văn Tuấn (SN 1984, trú tỉnh Hải Dương). Lực lượng chức năng đã thu giữ 10 bánh heroin; 0,5kg heroin; 8,5kg MTTH, 18.000 viên MTTH (hồng phiến), 1 súng quân dụng dạng Colt, 77 viên đạn… 

Mở rộng chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Mạnh Cường – kẻ cầm đầu trong đường dây vận chuyểnma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hải Phòng nêu trên.

Bổ sung nhiều chất ma túy mới

 Thực hiện 3 công ước quốc tế, Chính phủ Việt Nam luôn xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, thể hiện qua các vấn đề liên quan như tăng cường chính sách pháp luật và cơ chế phối hợp kiểm soát của các lực lượng chức năng tại văn bản quy phạm pháp luật.

Tại Việt Nam, những năm gần đây, các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội vẫn diễn ra sôi động, nhu cầu sử dụng tiền chất trong sản xuất, kinh doanh và y tế tăng trong khi số lượng các công ty, đơn vị kinh doanh tiền chất giữ tương đối ổn định. 

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, Phòng 5 đã làm tốt chức năng Thường trực Tổ công tác liên ngành Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy Trung ương; nghiên cứu, thực hiện tham mưu lãnh đạo các cấp ban hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 60 ngày 29/5/2020 sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73 ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất…

Đáng chú ý, bổ sung 28 chất ma túy mới, trong đó 26 chất ma túy vào danh mục IIC, 2 chất vào danh mục III Nghị định số 73 của Chính phủ. 

Trong đó, 19 chất thuộc danh mục kiểm soát theo Công ước quốc tế về thống nhất các chất ma túy năm 1961 và Công ước về các chất hướng thần năm 1971 theo kết quả các phiên họp của Ủy ban kiểm soát ma túy Liên hợp quốc (CND) năm 2018, 2019, 2020; 9 chất gây nghiện, chất hướng thần mới chưa có danh mục quản lý được các lực lượng chức năng bắt giữ và được Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định từ năm 2018 đến nay; bổ sung 13 tiền chất vào Danh mục IVA (các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy), có 9 tiền chất phát hiện qua thực tiễn đấu tranh các chuyên án về sản xuất trái phép ma túy tổng hợp tại Việt Nam và đề xuất các cơ quan giám định hình sự…

Tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành Công văn số 492 ngày 17/2/2020 về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quản lý kiểm soát N2O. Cục CSĐT tội phạm về ma túy đề xuất Chính phủ có văn bản cấm hành vi mua bán, tàng trữ, kinh doanh, sử dụng N2O vào mục đích vui chơi, giải trí; đồng thời chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố rà soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. 

Đề xuất Bộ Thông tin và truyền thông và các báo, đài tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của quần chúng tác hại khi sử dụng N2O… Đề xuất Bộ Công an phối hợp các Bộ, ngành địa phương tiến hành tổng kết toàn diện về hành vi vi phạm trong mua bán, tàng trữ, sử dụng N2O vào vui chơi, giải trí.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa

Hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tiền chất, ma túy tổng hợp và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Luật phòng, chống ma túy trên cơ sở nghiên cứu để tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 80 về hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước; Nghị định số 58 về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; Quyết định số 52 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Chú trọng, tăng cường nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung xác lập và phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá các chuyên án, đường dây, đầu mối mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất trái phép chất ma túy đặc biệt là các chuyên án lớn; tăng cường, nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị, địa phương và hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tiền chất, MTTH. 

Thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin với các nước và tổ chức quốc tế về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tiền chất, MTTH và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, nhất là các nước có chung đường biên giới Trung Quốc, Lào, Campuchia…

Minh Hiền (CAND)

 

Điều tra thông tin bánh bích quy chứa cần sa bán trên mạng

Chiều 20-12, tại buổi thông tin về kết quả phòng chống tội phạm ma túy năm 2019, Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, liên quan đến việc báo chí phản ánh trên địa bàn Hà Nội xuất hiện tình trạng bánh cần sa, bánh phê chứa chất gây nghiện là có căn cứ. 

Ngay khi có thông tin trên, Cục đã cử tổ công tác xác minh, hiện lực lượng chức năng đang phối hợp Công an Hà Nội điều tra làm rõ. Khi có kết quả, đơn vị sẽ thông tin đến báo chí

Trước đó, trên một số thông tin phản ánh, thời gian gần đây, một nhóm kín Facebook có tên “VNN***tầng 1” đăng bán hàng loạt các sản phẩm có tên "bánh cần sa", "bánh phê" với giá từ 100.000-500.000 đồng. Theo lời người bán, loại “bánh phê” này sẽ gây “tăng động”, “trở nên vớ vẩn” và “trêu chọc người khác”... bên dưới dòng quảng cáo là đường dẫn đến sàn thương mại Shopee. “Nó khác với hút ở chỗ là ngấm từ từ. Sau đó, nó giựt cho nát người như mới hút 3-4 điếu, đủ để phê 3-4 giờ”, tài khoản quản trị viên mô tả cảm.

Theo số liệu trên Shopee, chủ gian hàng đã bán thành công 70 đơn hàng gồm bánh quy, bánh kem được giới thiệu có nguyên liệu cần sa và các chất kích thích với số tiền thu về gần 20 triệu đồng. Shopee sau đó không trả lời về việc "bánh cần sa" được rao bán trên nền tảng thương mại điện tử này nhưng đã xóa tất cả sản phẩm được đề cập và tài khoản của người bán.

Mạng xã hội facebook rao bán công khai bánh cần sa.

Giữa tháng 11, trang Facebook  Trần Thu Hà đăng bài cảnh báo các bậc phụ huynh về việc học sinh lớp 8 sử dụng bánh có chứa chất cần sa. "Bên trường W. và trường V. đã phát hiện có học sinh mang bánh cần sa vào lớp để ăn trong lớp... Có hai bạn ăn, bạn trai ăn nhiều (1,5 cái) nhưng không có vấn đề gì, bạn gái ăn có nửa cái, nhưng lát sau thì chóng mặt, rồi nghe phong thanh các bạn nói bánh có cần sa nên bạn gái sợ, khóc, xuống phòng y tế. Tuy nhiên, sau đó cô chủ nhiệm tìm ra được cái bánh còn lại, đưa cho trường mang đi xét nghiệm thì có cần sa trong bánh", tài khoản Trần Thu Hà viết. Bài viết nhận được 1.400 lượt bình luận, 4.000 lượt tương tác và gần 5.000 lượt chia sẻ.

Đa phần phụ huynh có con nhỏ tỏ ra rất hoang mang, lo lắng bởi thực tế, các mặt hàng này đang được bán công khai với cách mua dễ dàng trên mạng xã hội. Khi gõ từ khóa “bánh cần”, Facebook trả về hàng loạt kết quả là fanpage, tài khoản cá nhân chuyên bán các sản phẩm được giới thiệu là có cần sa với mức giá từ 100.000-400.000 đồng.

Ngoài ra, fanpage Dreamer Saigon **** cũng đã rao bán công khai các chế phẩm cần sa như bánh bông lan, kẹo thậm chí là cần sa nguyên chất kèm địa chỉ, số điện thoại mua hàng. Bánh phô mai trà xanh cần sa được trang này giới thiệu sẽ mang lại "tâm trạng tuyệt vời" cho người sử dụng. 

M.Hiền  (CAND)

 

Cách nhìn mới, biện pháp mới ngăn chặn tệ nạn ma túy

“Hai mươi năm qua, mặc dù đấu tranh quyết liệt và thu được nhiều kết quả nhưng thực tế tội phạm ma túy tinh vi và quy mô ngày càng lớn; tuyến mua bán vận chuyển rộng hơn; người sử dụng trái phép và nghiện ma túy gia tăng về số lượng, lạm dụng nhiều loại ma túy và ma túy tổng hợp dần chiếm tỷ lệ tuyệt đối, gây lây lan tệ nạn nhanh hơn và hậu quả nghiêm trọng hơn...” , Thiếu tướng Phan Anh Minh, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, nhận định. 

Cần tập trung và ưu tiên cho ngăn ngừa phát sinh người nghiện mới

Nhận định chứa đựng nhiều trăn trở này được đưa ra tại Hội nghị đánh giá thực trạng tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn thành phố do Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức mới đây. Ông Minh thẳng thắn: “Phải nhìn nhận ngay rằng chúng ta chưa đạt yêu cầu bao trùm là kiềm chế và kéo giảm tội phạm lẫn tệ nạn về ma túy”.

Lý do là do có sự tương tác rất mạnh giữa tội phạm về tệ nạn ma túy và cả tội phạm hình sự, tình hình an ninh trật tự nói chung cho dù chúng ta đã tấn công mạnh, triệt xóa được nhiều đường  dây ma túy lớn. Trong đó người nghiện có nguy cơ cao phạm tội từ nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng. Người nghiện cũng là mầm truyền nhiễm phát sinh thêm người nghiện mới.

“Người sử dụng trái phép chất ma túy và nghiện ma túy không chỉ là thị trường nuôi sống tội phạm về ma túy mà còn là nguồn nhân lực tiếp tay cho các tổ chức buôn bán ma túy. Cũng chính người nghiện là thành tố làm gia tăng phạm pháp hình sự, tác động xấu đến an ninh trật tự”, Thiếu tướng Phan Anh Minh phân tích.

Số ma túy tang vật trong vụ án bắt giữ hơn 1,1 tấn ma túy.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đề nghị các cơ quan chức năng cần xem là nguyên tắc để áp dụng trong xử lý. Ông cho rằng không thể xem người nghiện chỉ là người bệnh vì nếu thế sẽ rất khó có sự quản lý, giám sát chặt chẽ những người này - vốn là những đối tượng có nhiều nguy cơ phạm tội hình sự.

Vấn đề quản lý người nghiện ở cấp phường, cấp xã trên thực tế không triển khai được vì rất nhiều điều không khả thi. Đặc biệt, ông Lập cũng khẳng định việc điều trị cai nghiện thay thế bằng Methadone cũng chưa thực  sự hiệu quả, cần được xem xét lại...

Tuy nhiên hiện nay, giải pháp cai nghiện tập trung hoặc bắt buộc vẫn phải được xem là biện pháp hữu hiệu nhất và rõ rệt làm giảm bớt ngay nguồn cầu, đảm bảo an ninh trật tự và hạn chế phát sinh người nghiện mới.

Số lượng người nghiện ở TP Hồ Chí Minh tăng dần theo từng năm. Theo Công an TP Hồ Chí Minh, riêng qua kiểm tra đối chiếu nhóm người có nơi cư trú ổn định tại thành phố phát hiện nghiện trong tháng cao điểm phòng chống ma túy năm 2018, đã ghi nhận ngoài dữ liệu quản lý (tức sót lọt) hơn 82%. Do không có dữ liệu về người nghiện không có nơi cư trú ổn định để thống kê xác suất nhưng chắc chắn tỷ lệ sót lọt số người nghiện này cũng sẽ cao hơn rất nhiều, do rất khó quản lý công dân không nơi cư trú ổn định.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay số lượng người dùng ma túy trẻ hóa và dùng cùng lúc nhiều loại ma túy tăng mạnh, nhất là sử dụng ma túy tổng hợp tại những nơi kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như bar, vũ trường, quán karaoke... Trong khi đó, việc quản lý, cảm hóa người nghiện, người sau cai nghiện và hoạt động cai nghiện tại cộng đồng không đạt hiệu quả như mong muốn.

Do đó, theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, cần có quan điểm nhìn nhận toàn diện hơn về người nghiện. Họ thuộc đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật cao, cần được chăm sóc, điều trị và quản lý đặc biệt. “Nên chọn phương pháp tập trung và ưu tiên cho ngăn ngừa phát sinh người nghiện mới, can thiệp sớm và kéo dài hơn đối với người vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm về ma túy, không chờ đến khi nghiện nặng”.

Để thực hiện, Thiếu tướng Phan Anh Minh kiến nghị các cơ quan tố tụng cần nhanh chóng khắc phục một số nhược điểm tồn tại lâu nay. Theo đó, cần khắc phục thói quen chỉ tập trung vào xử lý 3 tội danh tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy (chiếm đến hơn 99% án truy tố) mà bỏ qua nhiều hành vi phạm tội là tác nhân gây phát sinh người nghiện, như lôi kéo, cưỡng ép, tổ chức, chứa chấp và giao dịch các công cụ để sử dụng trái phép chất ma túy đã bị phát hiện ở tất cả các quận, huyện. Ở Bình Tân, quận 3, Phòng Cảnh sát hình sự đã xử lý được rất nghiêm loại tội phạm này do áp dụng khung hình phạt cao đối với hành vi tàng trữ.

Ông Minh đề nghị cần cố gắng xử 1/3 số vụ án có thêm nhóm tội nêu trên. Bên cạnh đó, phải mở rộng điều tra được 50% vụ án về ma túy có đồng phạm vì tội phạm ma túy là tội phạm có tổ chức. Hiện nay hơn 70% vụ án ma túy chỉ có 1 bị cáo và không có đồng phạm.

Truy tìm, kê biên tài sản của tội phạm về ma túy, nhằm tạo cơ sở cho phán quyết tịch thu và triệt xóa nguồn lực tài chính để tái phạm cũng là việc quan trọng. Ngoài nâng cao khả năng kiểm soát biên giới và cửa khẩu, nên xem xét lại các quy định gây cản trở hợp tác tư pháp quốc tế khiến cho hoạt động trung chuyển lộng hành hơn do tội phạm tin rằng khó có thể bị xử lý.

Cần cập nhật danh mục các chất ma túy theo công bố của Ban Thư ký Công ước về các chất ma túy mà Việt Nam đã tham gia thay cho chờ xuất hiện và gây tác hại tại Việt Nam; cụ thể hóa quy định về cho đi có kiểm soát áp dụng cho cả đối sách với hành vi vận chuyển quốc tế lẫn nội địa; mở rộng thẩm quyền quyết định tương trợ tư pháp đáp ứng yêu cầu cấp bách trước hoạt động nhanh lẹ của tội phạm về ma túy...

Một đối tượng trong đường dây ma túy khủng với 21 bánh heroin, 9kg ma túy đá, 4kg Ketamine... bị các chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ vào đầu tháng 5-2019.

Cần một số giải pháp đặc thù

Trong 5 năm gần đây, tỷ lệ các vụ ma túy tổng hợp bị bắt giữ tăng trung bình 105% mỗi năm. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 1,1 tấn ma túy tổng hợp. Các đối tượng phạm tội buôn bán nhiều loại ma túy cùng lúc chứ không tập trung vào heroin như trước đây. Chúng thường trang bị vũ khí quân dụng để thanh toán lẫn nhau và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, truy đuổi...

Nếu trước kia ma túy chỉ chuyển qua đường hàng không, giấu trong hành lý, bưu phẩm... với số lượng hạn chế, thì nay các đối tượng đã móc nối đưa ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng tập kết tại các kho bãi của tư nhân ở TP Hồ Chí Minh...

Từ năm 2010 đến nay, cơ quan chức năng thành phố đã phát hiện hơn 15.500 vụ, bắt hơn 31.000 đối tượng, khởi tố 11.500 vụ với 15.400 đối tượng, thu giữ hơn 50kg heroin, 77kg cocain và gần 2,5 tấn ma túy tổng hợp. Từ các vụ án khám phá gần đây, có thể thấy TP Hồ Chí Minh vừa là đầu mối trung chuyển ma túy vừa là nơi tiêu thụ với số người nghiện, người sử dụng trái phép ngày càng tăng. Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm, gây hệ lụy lớn đến an ninh trật tự”.

Một số đối tượng trong vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng hơn 1,1 tấn do Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá, tháng 4-2019.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh: “Chừng nào còn ma túy và tội phạm ma túy thì thành phố chưa bình yên, an ninh và cuộc sống của người dân bị đe dọa. Vì thế, ngoài việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, TP Hồ Chí Minh cần nghiên cứu áp dụng một số giải pháp đặc thù mới có thể ngăn chặn được tệ nạn ma túy hiện nay”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã đề xuất các cơ quan liên quan nghiên cứu dự thảo phân loại địa bàn về tệ nạn ma túy. Trong 3 tháng cuối năm 2019 có thể phân loại 4 nhóm địa bàn theo mức độ: Mua bán tiêu thụ nhỏ lẻ; Mua bán có địa điểm tập trung có quy mô lớn hơn; Có cơ sở nhà hàng, tụ điểm vũ trường, khách sạn, chung cư cho thuê sử dụng mua bán ma túy quy mô lớn lặp đi lặp lại; Có nguy cơ sản xuất tại chỗ, tàng trữ ma túy quy mô lớn. Sau khi đánh giá địa bàn sẽ yêu cầu các địa phương có giải pháp cụ thể, đăng ký mục tiêu với cấp ủy cấp trên gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Đây là một trong các tiêu chí đánh giá công tác cuối năm, từ đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương với công tác phòng chống ma túy...

Về giải pháp cấp bách, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh phải xử lý triệt để các tổ chức, đường dây liên quan đến ma túy, đồng thời ngăn chặn không để Việt Nam nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng thành nơi trung chuyển ma túy ra nước ngoài, không để tái trồng cây có chất gây nghiện và kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất.

Đổi mới công tác truyền thông về tệ nạn ma túy cũng là điều cần quan tâm. Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan truyền thông thành phố và Trung ương tăng cường thông tin về tác hại của ma túy một cách đều đặn, có liều lượng phù hợp, làm sao để người dân “phải thấm, phải sợ” khi nghe đến ma túy.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo phải tuyên truyền, cảnh báo quyết liệt đối với học sinh, sinh viên về tác hại của ma túy, nhất là những loại chất kích thích, gây nghiện mới như bóng cười, cỏ Mỹ... Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần lắng nghe người dân để sớm nhận phản ảnh về tình trạng “bảo kê” trong hoạt động này. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng có thể chính quyền không báo cáo kịp thời nhưng người dân sẽ biết, để từ đó có cơ sở điều tra, xử lý.

Phú Lữ (CAND)

 

Giám định hàm lượng ma túy: Rắc rối, bất cập

Có những vụ, đối tượng bị truy tố mức hình phạt đặc biệt nghiêm trọng (nếu lấy tổng trọng lượng thì tử hình), nhưng khi giám định hàm lượng lại chuyển điều khoản nhẹ hơn của điều luật hoặc không bị tử hình

Đọc thêm...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Hỗ trợ trực tuyến

Lại Văn Anh

Số lượt truy cập

cai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuy
mod_vvisit_counterToday162
mod_vvisit_counterYesterday463
mod_vvisit_counterThis week3657
mod_vvisit_counterThis month2311
mod_vvisit_counterAll3145216